Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
a. Deze algemene- en levervoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. uitgebrachte offertes, bestellingen door de opdrachtgever en afgesloten overeenkomsten tussen Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. en de opdrachtgever.
b. Afwijkingen van deze algemene- en levervoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
a. Alle door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend.
b. Alle door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 31 dagen na dagtekening van de offerte.

Artikel 3 Verkoopbedrag
a. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.
b. In geval van prijsverhogingen van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten, lonen, grondstoffen, of verzekeringspremies optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en de levering van de goederen, geven Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. het recht het overeengekomen verkoopbedrag te verhogen. Na het bekend maken van de verhoging heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk of per e-mail binnen 24 uur te ontbinden, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. door de opdrachtgever. De aanvaarding door de opdrachtgever kan schriftelijk of per e-mail geschieden.
b. De overeenkomst wordt bevestigd door een opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging staan de volgende gegevens: persoonsgegevens opdrachtgever, een beschrijving van de te leveren goederen en/of diensten, het verkoopbedrag, het factuur- en leveradres, het betalingsschema en eventueel andere overeengekomen bepalingen.
c. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
d. Wensen ten aanzien van afwijkingen en/of toevoegingen van de kant van de opdrachtgever dienen schriftelijk of per e-mail aan Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. kenbaar te worden gemaakt. Alle wijzigingen worden in een nieuwe opdrachtbevestiging bevestigd.

Artikel 5 Betaling
a. In het geval goederen en/of diensten geleverd worden en de opdrachtgever doet de betaling vooraf per bank, dient het gehele verkoopbedrag 2 dagen voor de dag van levering in het bezit van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. te zijn. Komt de overeenkomst binnen 2 dagen voor de dag van levering tot stand, zie rubriek 5b/c.
b. In het geval goederen en/of diensten geleverd worden en de opdrachtgever doet de betaling contant, dient het gehele verkoopbedrag contant bij levering en/of na het uitvoeren van de werkzaamheden te worden voldaan.
c. In het geval goederen en/of diensten geleverd worden op rekening, dan dient de opdrachtgever het gehele gefactureerde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. aangewezen bankrekening binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.
d. Indien na levering van de goederen en/of diensten de opdrachtgever in gebreke blijft het openstaande factuurbedrag te betalen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom exclusief BTW. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag. Ook is opdrachtgever contractuele rente verschuldigd van 3% over de hoofdsom per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
e. De opdrachtgever is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.
f. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vordering van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
g. Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken.

Artikel 6 Levertijden
a. De door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, de levertijden worden bij benadering opgegeven.

Artikel 7 Levering
a. Er wordt pas tot levering overgegaan indien voldaan is aan de voorwaarden genoemd in het artikel 5: Betaling en Artikel 6: Levertijden.
b. De opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de goederen te ondertekenen bij aflevering.
c. De opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is reclamatie m.b.t. zichtbare/controleerbare onjuistheden niet meer mogelijk.
d. De bezorgtarieven zijn gebaseerd voor bezorging op de begane grond (zonder verticaal transport) achter de 1e sluiting. Leveringen van goederen boven de 30 kg. Worden altijd op pallet aangeleverd. Bezorging op een verdieping kan alleen na overleg met en goedkeuring door de vervoerder/inhuizer. De opdrachtgever is verplicht te melden of er bij de bezorging omstandigheden zijn die het bezorgen kunnen belemmeren. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. heeft het recht alle kosten die voortvloeien uit deze belemmeringen in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de vervoerder deze, op de met de opdrachtgever besproken leveradres en op het met de opdrachtgever overeengekomen moment, aflevert.
f. Indien de opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de afname om welke reden dan ook weigert, dient Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. de goederen op te slaan. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. heeft het recht alle opslagkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
a. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel is nagekomen. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen, totdat alle verplichtingen uit de overeenkomst met Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. volledig zijn nagekomen.
b. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en verplichtingen
a. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is.
b. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. is niet aansprakelijk voor klachten welke ontstaan zijn door verwerkings- en/of montagefouten door derden.
c. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. of haar onderaannemers.
Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. is niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen die door het inhuizen van haar producten ontstaan, daar er met grote gewichten gewerkt wordt.
d. Indien de door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. geleverde goederen en/of diensten gebrekkig zijn, gelden de bepalingen genoemd in artikel 10: Garantie.
e. In geval overeengekomen is dat Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. diensten levert, geldt dat de opdrachtgever moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de locatie waar de goederen moeten worden geplaatst/gemonteerd dient toegankelijk, leeg en schoon te zijn. Indien wij dit voor opdrachtgever moeten doen, worden deze kosten aan opdrachtgever doorberekend.
2. Indien er tijdens de werkzaamheden van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. nog werkzaamheden door de opdrachtgever of derden uitgevoerd moeten worden, kan dit alleen in overleg met Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. Genoemde werkzaamheden mogen de werkzaamheden van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. niet belemmeren.
3. Afval, anders dan de verpakking van de goederen dienen door opdrachtgever te worden afgevoerd.
f. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de diensten (1 werkdag), ongeacht de reden, is Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. genoodzaakt eventuele daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 10 Garantie
a. Op alle door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. geleverde goederen gelden de door fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. geleverde goederen.
b. Op alle door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. geleverde diensten geldt een garantieperiode van één jaar na de opleveringsdatum aan de opdrachtgever. Op voorwaarde dat door de opdrachtgever cq. wederpartij is voldaan aan de door de fabrikant gestelde gebruiksvoorschriften, alsmede aan de eisen van normaal gebruik en toepassing.
c. Ondeskundig gebruik van de geleverde producten doet de garantie vervallen.
d. Indien zonder schriftelijke toestemming van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. door de opdrachtgever cq. wederpartij wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen, kan dit de garantie doen vervallen.

Artikel 11 Klachten
a. Klachten van de opdrachtgever cq. wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de overeenkomst(en) of over de kwaliteit van het geleverde product, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de goederen of diensten door middel van een brief of een e-mail ter kennis worden gebracht van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V.. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. niet meer verplicht de klacht in behandeling te nemen, tenzij de kosten van de vergoeding of vervanging van de goederen/diensten voor de opdrachtgever cq. wederpartij, een en ander volgende garantiebepalingen van de fabrikant. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin deze werden aangeleverd bij opdrachtgever.
b. Na het melden van de klacht door de wederpartij, neemt Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. direct contact op met de opdrachtgever cq. wederpartij. De klacht zal al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek worden beoordeeld.

Artikel 12 Ontbinding van de overeenkomst
a. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. heeft het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien:
1. De opdrachtgever de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
2. De opdrachtgever surceance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
3. De opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden;
4. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
De ontbinding dient per aangetekend schrijven gericht aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.
b. Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail bij Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. ingediend worden en dient schriftelijk door Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. te worden bevestigd. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. heeft het recht alle reeds gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. en vervoersmoelijkheden gelden uitdrukkelijk als overmacht.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
c. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voorzover Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. gerechtigd om de reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Privacyverklaring
a. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om goederen en/of diensten te kunnen afleveren of inkopen. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.
b. Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. kan verplicht worden uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn: een verzoek van een bevoegde overheid, wettelijke voorschriften, een aangespannen rechtszaak tegen Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V. ter bescherming of verdediging van de eigendommen van Kools & Ravenhorst Brandkasten B.V..